عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6996 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/10

در صورت وجود غايب يا محجور بين ورثه تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد.


روابط زیرمجموعه