عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4023 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/6/29

تحصيل اجازه دولت ايران به زن ايراني براي ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نيست .