عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

در صورتي که با رسيدگيهاي ماهوي معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضايت خواهان در سن 11 سالگي که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولي بوده و نياز به تنفيذ دارد، همچنين است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زيرا ماده (1070) قانون مدني رضاي زوجين را شرط نفوذ عقد مي داند.


روابــــط صریـــــــــح