عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

دخترخانم 11 ساله اي به ازدواج مردي درآمده و زماني که کبير شده دادخواستي داير بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقديم و مدعي شده که وقتي 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضايت او، وي را به عقد خوانده دعوي درآورده اند. سؤال اين است که آيا پدر خواهان مي توانسته بدون رضايت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد يا خير؟