عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

وقتي شاکي يا شاکيه به سن کبر شرعي (سن بلوغ) رسيده باشند و ولي قهري هم در حال حيات باشد آيا آنها مي توانند رأساً اقامه دعوي نمايند؟ و يا اين که ولي قهري بايد از جانب آنها شکايت کند؟