عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 2795 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/7

نظريّه 2795/7 ـ 1371/4/7 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه