عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5086 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/7/29

نظريّه 5086/7 ـ 1375/7/29 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه