عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2836 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/22

نظريّه 2836/7 ـ 1371/4/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه