عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/323 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/1/26

فرقه بهايي از نظر صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه تابع قانون مدني هستند.