عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9124 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/13

ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد.


روابط زیرمجموعه