عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1377 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/3/16

چنانچه محکوم له که برنده مزايده است تعهد پرداخت نيم عشر اجرايي را کرده باشد هرچند طلبش بيش از قيمت مال باشد نيم عشر را بايد پرداخت نمايد.


روابط زیرمجموعه