عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

يک سوم يا يک چهارم موضوع ماده (96) قانون اجراي احکام مدني بايد از اصل حقوق و مزاياي کارمند کسر شود، نه از باقيمانده آن.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه