عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

چنانچه کارمندي در ازاء بدهي هاي تعهد شده مقداري از اصل و مزاياي حقوق او کسر شود و باقيمانده حقوق که بايد به ايشان پرداخت شود کمتر از اصل و مزايا باشد آيا در قبال محکوم به بايد از کل حقوق و مزايا يک سوم يا يک چهارم را کسر نمود يا فقط از باقيمانده حقوقي که به کارمند پرداخت مي شود؟