عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/16191 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/5

قبل از وصول محکوم به، دايره اجرا نمي تواند ترتيب واريز وجه را به حساب محکوم له از سازمان متبوع محکوم عليه بخواهد.