عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/163 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/5/28

اقدامات اجرايي براساس حکم دادگاه و معرفي زمين به عنوان تنها ملک بدهکار صورت مي گيرد و شرط سازمان زمين شهري مؤثر نيست .