عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در يک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحويل يک قطعه زمين خريداري شده را داده و دادگاه پس از رسيدگي رأي به نفع خواهان بر، محکوميت خوانده به تحويل قطعه زمين مورد نظر خواهان را صادرکرده است رأي صادره قطعي شده و در جريان اجراي حکم معلوم شده است که اساساً زمين با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود خارجي ندارد. اينک با توجه به اين که محکوم عليه در جاهاي ديگر داراي زمين مي باشد آيا مجوزي براي اجراي حکم از قطعات ديگر زمين خوانده وجود دارد يا خير؟