عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4013 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/7/5

منظور از تسليط، وضع يد محکوم له است بدون اين که کل پلاک به قدرالسهم به صورت مفروز در اختيارش قرار گيرد