عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1717 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/3/28

دستور موقت نياز به صدور اجراييه ندارد