عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

چنانچه در محل خلع يد شده، بناي متعلق به محکوم عليه وجود داشته و با وجود موافقت محکوم له به پرداخت بهاي مصالح ساختماني موجود در بنا، چنانچه محکوم عليه حاضر به اخذ بهاي آن نباشد تکليف چيست؟ ضمناً چنانچه در زمان اجراي حکم خلع يد محل به ديگري واگذار شده باشد، اجراي احکام چه وظيفه اي دارد؟