عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5185 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/9/18

درصورت عدم موافقت محکوم عليه که مالک مستحدثاتي در محل خلع يد شده است با پرداخت بهاي مصالح ساختماني، مستحدثات قلع و قمع مي شود.