عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6356 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/10/13

وجود مستحدثات در محل اجراي حکم خلع يد، مانع اجراي حکم نخواهد بود.