عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5436 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/8/21

چنانچه اجراي حکم رفع ممانعت يا رفع مزاحمت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلا اشکال است