عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در صورتي که قاضي اجراي احکام رأساً به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اتومبيل رسيدگي و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نمايد در چه حدي از اعتبار قانوني برخوردار خواهد بود؟