عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

ارزيابي خواسته مانند ارز، تنها از نقطه نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي مناط است (هر چند صلاحيت نسبي با توجه به قانون تشکيل دادگاهها عمومي و انقلاب منتفي گرديده است) بنابراين نمي توان محکوم به را اگر عين معين باشد در صورت عدم امکان تهيه عين معيق براساس تقويم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود. لذا در صورتي که محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد ازماده (312) قانون مدني و ماده ( 6 4) قانون اجراي احکام مدني، بايستي قيمت ارز مورد حکم را به نرخ روز يوم الاداء محاسبه و از محکوم عليه وصول و به محکوم له پرداخت نمود.


روابــــط صریـــــــــح