عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7461 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/27

ارزيابي خواسته از نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي است در زمان اجراي حکم، قيمت ارز به نرخ روز محاسبه مي شود.