عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/289 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/1/29

سازمانهاي آب که بر مبناي ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب تشکيل نشده و شرکتهاي برق منطقه اي و مديريتهاي تابعه آنها از پرداخت هزينه دادرس معاف نيستند


روابط زیرمجموعه