عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5882 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/20

تسري حکم بند 21 ماده (3) قانون نحوه وصول برخي از... در مورد هزينه ده هزار ريالي براي تجديدنظر خواهي به احکام غيابي نادرست است


روابط زیرمجموعه