عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/310 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/1/19

هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غير منقول همانند دعاوي مالي غير منقول بوده و اختلاف در مالکيت تأثيري در هزينه دادرسي ندارد