عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

چنانچه احد از ورثه مبادرت به تقديم دادخواست تقسيم ترکه و افراز نمايد به چه ميزان بايد هزينه دادرسي پرداخت کند؟