عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/271 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/5/3

هزينه دادرسي دعاوي غير مالي در مرحله بدوي و تجديدنظر يکسان است


روابط زیرمجموعه