عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي يا فسخ معامله در اموال غير منقول، آيا بايد طبق آنچه که به عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده، هزينه دادرسي وصول شود يا وفق قسمت ذيل ماده (12) قانون نحوه وصول... مطابق ارزش معاملاتي محل اقدام گردد؟