عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

آنچه که مورد مطالبه است تعدادي سکه مي باشد نه بهاي سکه، بنابراين در تقويم خواسته بهاي واقعي مطرح نيست، به استناد بند 4 ماده (87) قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته اي که از طرف خوانده دعوي نسبت به آن اعتراض نشده است همان است که خواهان تعيين نموده است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه