عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

درصورتي که زوجه مطالبه پانصد عدد سکه بهار آزادي به عنوان مهريه کرده و آن را به يک ميليون ريال تقويم نموده باشد چنانچه از طرف خوانده دعوي (زوج) به بهاي خواسته اعتراض نشود آيا دادگاه مي‌تواند رأساً قيمت واقعي سکه ها را تعيين و بر مبناي آن هزينه دادرسي مطالبه نمايد؟