عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/400 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/2/1

بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آن که ميزان خواسته از نقطه نظر تجديدنظر خواهي موثر باشد و خوانده به آن اعتراض نمايد.