عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4626 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/19

اعتراض نسبت به قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي صادره از دادسراي نظامي فاقد هزينه دادرسي است.


روابط زیرمجموعه