عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 6174 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/13

رسيدگي به جرايم قضات بازنشسته همانند ساير مردم در دادگاههاي صلاحيت‌دار محل رسيدگي مي‌شود