عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5315 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/8/10

آراي قطعي کانون سردفتران و دفترياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت است ولي آراي قطعي انتظامي در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسيدگي در ديوان عدالت نيست