عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2874 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/5/28

موارد رد دادرس به قوت خود باقي است، مداخله قاضي تحقيق در پرونده از موارد رد دادرس نيست