عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/233 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/24

مطالبه حق کسب و پيشه در صورت تخريب محل کار مستاجر به وسيله مالک، فاقد اشکال است