عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 430 در تاریخ 1311/4/15

تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي است.

گذشته از اين كه تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي بوده و اطلاق حد بر ديوار و نرده و امثال آن در اصطلاح عرف شايع و مطابق عادت مي باشد، در ماده 135 ق.م. حد بر ديوار اطلاق شده است.