عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 128 در تاریخ 1347/8/15

مضمون عنه مي تواند تقاضاي بطلان اجرائيه صادره عليه ضامن را بنمايد.

نظر به اين كه به صراحت ماده (يك) از قانون 1322/6/27 مربوط به اجراي اسناد رسمي "هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از هر جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد" و نظر به اين كه در فرض پرداخت اجراييه از ناحيه ضامن وفق صريح ماده 709 ق.م. نامبرده حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه وجه پرداختي را دارد و با توجه به اطلاق و عموم عبارت ماده اول از قانون شهريور 1322 كه با كلمه هر كس شروع شده، استدلال دادگاه به اين كه چون اجرائيه عليه ضامن صادر شده مضمون عنه نمي تواند بطلان آن را بخواهد مخالف صريح ماده مزبور و ماده 709 ق.م. است.


روابــــط صریـــــــــح