عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

هيأت اجرايي

‌ماده 21 ـ فرماندار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات، بر اساس ماده 32) [...ادامه]

‌ماده 22 ـ فرماندار موظف است در اجراي تبصره ذيل ماده 32) قانون، به منظور تعيين [...ادامه]

‌ماده 23 ـ هيأت نظارت شهرستان موظف است حداكثر ظرف 2) روز پس از وصول اسامي [...ادامه]

‌ماده 24 ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظريه كتبي هيأت نظارت شهرستان، بلافاصله از [...ادامه]

‌ماده 25 ـ فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل و تشكيل هيأت اجرايي [...ادامه]

‌ماده 26 ـ مهلت تشكيل هيأت اجرايي از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداكثر پنج روز [...ادامه]

‌ماده 27 ـ دو سوم اعضاي هيأت اجرايي براي رسميت جلسات، موضوع ماده 36) قانون و [...ادامه]

‌ماده 28 ـ رؤساي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند با هماهنگي لازم، فردي را كه به [...ادامه]

‌ماده 29 ـ هيأت اجرايي موظف است در اجراي مواد 62) و 65) قانون يك نسخه [...ادامه]

‌ماده 30 ـ هيأت اجرايي در مهلت مقرر و در اجراي ماده 39) قانون، تشكيل جلسه [...ادامه]

‌ماده 31 ـ فرماندار موظف است بر اساس صورتجلسه دريافتي از هيأت اجرايي آگهي انتخابات حاوي [...ادامه]

‌ماده 33 ـ فرماندار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه يك روز قبل از روز اخذ [...ادامه]

‌ماده 34 ـ فرماندار موظف است براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي [...ادامه]

‌ماده 35 ـ فرماندار موظف است پس از حضور نمايندگان خود را در جلسه توجيهي، صندوق [...ادامه]

‌ماده 36 ـ در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت [...ادامه]

‌ماده 37 ـ فرماندار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با همكاري [...ادامه]

‌ماده 32 ـ فرماندار موظف است در اجراي ماده 40) قانون، پس از وصول اسامي اعضاي [...ادامه]