عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

كليات

‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه عنوان "‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مقصود از عبارت "‌شورا" در اين آيين‌نامه، شوراهاي اسلامي "‌شهر و شهرك" [...ادامه]

‌ماده 3 ـ تاريخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده 3) قانون، تاريخ تشكيل اولين جلسه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ تعداد اعضاي علي‌البدل شوراها، موضوع ماده 8) قانون، به شرح زير تعيين مي‌شود- [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هر يك از مكان‌ها جمعيتي كه طبق تصويب‌نامه هيأت وزيران شهر شناخته شود [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است فهرست اسامي و مشخصات شهرك‌هاي موضوع ماده [...ادامه]

‌ماده 7 ـ در صورتي كه انتخابات چند حوزه انتخابيه موضوع ماده 5) اين آيين‌نامه به [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اخذ رأي در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام خواهد شد و مدت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ فرماندار موظف است در اجراي ماده 16) قانون، ظرف يك هفته پس از [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در صورت اجراي ماده 9) قانون مبني بر خروج عضو يا اعضايي از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبني بر خروج اعضا [...ادامه]

‌ماده 12 ـ در اجراي ماده 14) قانون و با رعايت تبصره ذيل آن، چنانچه فردي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ براي انتخاب اعضاي علي‌البدل شوراها نيازي به برگ رأي يا اخذ رأي مجزا [...ادامه]

‌ماده 14 ـ هيأت اجرايي مسئول اجراي تبصره ذيل ماده 17) قانون مي‌باشد. ‌تبصره [...ادامه]

‌ماده 15 ـ انتخابات شوراي اسلامي در شهرك‌هاي موضوع ماده 13) قانون و تبصره ذيل آن [...ادامه]

‌ماده 16 ـ سرپرست فرمانداري به جاي فرماندار خواهد بود.

‌ماده 17 ـ در اجراي ماده 41) قانون، نيروي انتظامي در كليه مراحل مكلف به همكاري [...ادامه]

‌ماده 18 ـ در صورت توقف، ابطال و يا انحلال شورا توسط مراجع قانوني مذكور در [...ادامه]

‌ماده 19 ـ فرماندار موظف است به محص اطلاع از توقف، ابطال و يا انحلال شورا، [...ادامه]

‌ماده 20 ـ مجلس شوراي اسلامي پيش از شروع انتخابات به استناد ماده 53) قانون، اعضاي [...ادامه]