عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌تبصره ـ

 ضوابط جاري پرداخت مستمري به والدين دو نفر يا چند شهيد توسط بنياد فوق‌الذكر به قوت خود باقي خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح