عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

1 ـ

تبصره ذيل به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي در مورد اراضي کشت موقت که مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود ، الحاق ميگردد :
تبصره :مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي درخصوص اراضي کشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يک سال تعيين ميگردد پس از انقضاء اين مهلت ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود .
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون ، ديوان عدالت اداري حداکثر ظرف مدت دو سال و هياتهاي تجديد نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کليه شکايات و اعتراضات رسيدگي و رأي نهايي را صادر نمايند .


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه