عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13966
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/11/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/11/12

قانون بودجه سال 1372 كل كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه