عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14197
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1372/09/10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1372/8/19

تصويبنامه راجع به تبديل محل مرجقل به شهر

اكثريت وزاري عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1372/8/19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24 هيأت وزيران) بنا به پيشنهاد شماره 34/1300/1/39 مورخ 1372/7/7 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
محل مرجقل مركز بخش تولمات از توابع استان گيلان به عنوان شهر مرجقل شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.


روابــــط صریـــــــــح