عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ‌اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ1382/1/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي