عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

‌ماده 4 ـ

مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به استثناي تبصره‌هاي 1 و 2 از ماده2 كه به قوه خود باقي خواهند بود و ماده واحده قانون محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و مواد اول و دوم اين قانون قائم‌مقام مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور مصوب 16 آبان ماه 1316 خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه