عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

‌ماده 3 ـ

وزارت داخله مجاز است محصلين كلاسهاي اختصاصي وزارت داخله را كه از عهده امتحان نهايي مواد تحصيلات مقرره برآيند با رتبه يك اداري استخدام و حقوق آنها را از تاريخ شروع به خدمت بپردازد.
‌تبصره ـ وزارت داخله مي‌تواند در ظرف شش ماه از تاريخ استخدام رسمي مستخدمين مذكور در صورتي كه مقتضي بداند به خدمات هر يك از آنها خاتمه بدهد در چنين صورتي عضو مزبور مستخدم رسمي نخواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه